Jste zde: paramo.cz > CS/  O nás/  Životní prostředí/  Dotační tituly Evropské unie/  Rekonstrukce skladovací nádrže kapalných uhlovodíků VR28
Velikost textu:  A AA
Rekonstrukce skladovací nádrže kapalných uhlovodíků VR28

 

REKONSTRUKCE SKLADOVACÍ NÁDRŽE KAPALNÝCH UHLOVODÍKŮ VR28

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí

V roce 2009 zahájilo PARAMO, a.s., výrobu kvalitativně zcela nového výrobku – motorové nafty s obsahem síry do 10 ppm. V návaznosti na tuto skutečnost došlo k úpravám technologického režimu (úprava doby zdržení hydrogenované suroviny v reaktoru, technologické parametry hydrogenace apod.). Poslední nezbytná úprava technologického režimu, která umožní plynulé fungování výroby motorové nafty, spočívá v komplexní rekonstrukci nádrže VR 28, jejíž nedílnou součástí je i instalace nových armatur a systému měření a regulace.

5. výzva MŽP o podávání žádostí o poskytovaní podpory v rámci prioritní osy 5.1. „ Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik" byla vyhlášena v srpnu 2008.

V rámci 5. výzvy jsou podporovány následující aktivity:

  1. Omezování průmyslového znečištění - tj. rekonstrukce technologie pro omezení průmyslového znečištění – aplikace BAT.
  2. Snižování enviromentálních rizik – tj. rekonstrukce stávajícího zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií.

Komplexní rekonstrukce nádrže VR 28 odpovídá  projektům podporovaným v rámci obou aktivit, proto se Paramo rozhodlo o dotaci požádat.

Odborné posudky nezávislých odborníků, zpracovaných z hlediska zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrované prevenci, doporučily realizovat rekonstrukci nádrže s finanční podporou z FS/ERDF. Stanovisko MŽP, které posuzovalo žádost z ekologického, ekonomického a technického hlediska, bylo také kladné.

O přidělení dotace ve výši 40 % uznatelných nákladů na rekonstrukci rozhodl řídicí výbor SFŽP v březnu 2009. Práce na realizaci investiční akce, tj. rekonstrukce nádrže VR 28 respektováním všech náležitostí pro čerpání dotací z OPŽP, úspěšně proběhly a nádrž byla po kolaudaci uvedena do provozu.

 

Nádrž VR 28 po rekonstrukci

Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
Tisková zpráva - Paramo sníží environmentální rizika
Tisková zpráva - Úspěšná rekonstrukce
Informační panel
Nádrž VR 28 před rekonstrukcí
Pamětní deska
Rekonstrukce nádrže VR 28 pamětní deska

         Řídící orgán                                                      Zprostředkující subjekt

            

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL