Jste zde: paramo.cz > CS/  Zásady ochrany osobních údajů
Velikost textu:  A AA
Zásady ochrany osobních údajů
Společnost PARAMO, a.s., IČ: 48173355, se sídlem Přerovská 560, 530 06 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B, vložka 992 (dále jen „PARAMO“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro PARAMO prioritou. PARAMO je členem skupiny ORLEN UNIPETROL.

 

 

PARAMO je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

 
 

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností PARAMO byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

 
 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností PARAMO během Vašeho používání internetových stránek www.paramo.cz (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě níže uvedených skutečností:

 

·        plnění smlouvy mezi Vámi a společností PARAMO;

·        výkon právní povinnosti;

·        oprávněný zájem skupiny nebo některé ze společností patřících do skupiny ORLEN Unipetrol.

 

Osobní údaje mohly být získány prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi produktů společnosti ORLEN UNIPETROL či využití služeb společnosti ORLEN UNIPETROL. Tyto zásady se nevztahují na koupi zboží prostřednictvím internetových stránek www.eshop.paramo.cz.

 

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 
 

Účely zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje mohou být společností PARAMO zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které PARAMO plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci);
 • Bezpečnost a ochrana (využívání kamerového systému v areálu společnosti za účelem zajištění bezpečnosti);
 • Komunikace s tazateli (kontaktování společnosti PARAMO prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem tazatelem);
 • Nábor zaměstnanců (realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic).
 
 

Zpracovávané osobní údaje

 
Společnost PARAMO je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:
 
 
 

Údaje subjektů údajů

    
​ 
Účely zpracování:
    
 

Jméno a příjmení

 
​ 
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Komunikace s tazateli, Nábor zaměstnanců
   
 

Kontaktní adresa

 
​ 
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Komunikace s tazateli
   
 

E-mail

 
​   
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností, komunikace s tazateli, Nábor zaměstnanců
   
 

Telefonní číslo

 
​ 
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností, Komunikace s tazateli, Nábor zaměstnanců
   
 

Číslo účtu

 
​ 
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
   
 

IČO, DIČ

 
​ 
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
   
 

Životopis

 
​ 
Nábor zaměstnanců
   
 

Obrazový záznam

 
​ 
Bezpečnost a ochrana​
   
 
 

Osobní údaje jsou ve společnosti PARAMO zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci PARAMO a smluvních partnerů.

 

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.

 

příjemci osobních údajů

 

Ve společnosti PARAMO jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů PARAMO, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

 

Seznam kategorií příjemců osobních údajů:

 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému na zpracování osobních údajů;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Společnost zajišťující ostrahu objektů, HR procesy, IT služby;
 • Externí auditoři;
 • Společnosti patřící do skupiny ORLEN UNIPETROL na základě SLA (Servis Level agreement).
 

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Společnost PARAMO, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku. PARAMO nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

 

Doba uchování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost PARAMO povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
 
 
 Účel zpracován​​í
Doba uchování
 

Plnění smluvního vztahu

 
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
 

Účetní a daňové účely

 
po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 

Plnění ostatních zákonných povinností

 
maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
 

Komunikace s tazateli

 
po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce s tazatelem
 

Nábor zaměstnanců

 
po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici
 
 

Po uplynutí doby uchování PARAMO osobní údaje zlikviduje.

 
 

VAŠE PRÁVA

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost PARAMO oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

 
 

2. Právo na opravu

 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

   

3. Právo na výmaz

 

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna jedna z dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

 

 

4. Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na omezení zpracování pokud:

 

- osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;

- zpracování je nezákonné;

- osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;

-  podal/a jste námitku proti zpracování.

 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

   

5. Právo podat námitku

 

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

   

6. Právo na přenositelnost údajů

 

V případě, že chcete, aby společnost PARAMO Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, PARAMO nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

 

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených níže.

 
 

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

 

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

 

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

 

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. PARAMO si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 

Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů na sociálních sítích jako je Facebook, YouTube a Instagram. Naše Internetové stránky nevyužívají sociální pluginy ale pouze odkazují na naše profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých námi pořádaných akcí.

 

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:

 

 http://www.facebook.com/policy.php

 

 Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:

 

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram:

 

 https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

 

SOUBORY COOKIES

 

Co jsou cookies?

 

Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje.

 
 

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

   

K jakému účelu slouží?

 

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:

   
 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
 •  
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.
 •  
 

Musím udělit souhlas s cookies?

 

PARAMO cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.

 

Internetové stránky PARAMO používají dvě kategorie souborů cookies:

   
 • soubory cookies vyžadované k činnosti internetových stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.
 •  
 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení internetových stránek.
 •  
 

Využívá ORLEN UNIPETROL i cookies třetích stran?

 

Tyto Internetové stránky využívají vlastní cookies a těmi jsou:

 
 
 

Vydavatel / Název

 
 

Typ a funkce

 
 

Trvanlivost

 
 

Orlenpl_font_size

 

Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce

 

relace

 
 

Dále využíváme i cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie. Těmito jsou:

 
 
 

Vydavatel / Název

 
 

Typ a funkce

 
 

Trvanlivost

 
 

 Google Analytics

(cookie třetí strany)
 
_ga, _gat, _gat_ a různé varianty
   

 Tracking, Konverzní

Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.
 
 

0 až 24 měsíců

 

CookiePolicyAccepted

 
 

Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies

 
 

relace

 
 

Orlenpl_font_size

 
 

Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce

 
 

relace

 
 

CookiePolicyAccepted

 
 

Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies

 
 

relace

 
 

AcceptBondsInformation

 
 

Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval zprávu o cookies, která byla zobrazena v horní části stránky

 
 

relace

 
 

RedirectToMobile

 
 

Soubor, který zodpovídá za přesměrování na mobilní verzi stránky

 
 

relace

 
 

WBPRestrictedContentToken

 
 

Soubor, který zodpovídá za zobrazení skrytého obsahu stránky

 
 

relace

 
 

__utma

 
 

Soubor, který zodpovídá za statistická data

 
 

relace

 
 

__utmb

 
 

Soubor, který zodpovídá za statistická data

 
 

relace

 
 

__utmc

 
 

Soubor, který zodpovídá za statistická data

 
 

relace

 
 

__utmt

 
 

Soubor, který zodpovídá za statistická data

 
 

relace

 
 

__utmz

 
 

Soubor, který zodpovídá za statistická data

 
 

relace

 
 

 

 

Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

 

 • Permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě internetových stránek.
 
 

Můžu cookies odmítnout?

 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale společnosti PARAMO nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 8. 3. 2021.

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL